Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Вас, посетителите и потребителите на услугите, от една страна, и дружеството  Ултраформ ЕООД, предлагащо услугите, от друга.   

Регистрацията на уебсайта и достъпът до Нашите услуги изискват Вашето съгласие с настоящите Общи условия. Молим Потребителите да се запознаят със съдържанието на настоящите Общи условия подробно преди да пристъпят към генериране на регистрация и използване на услугите, които се предлагат от Дружеството.  

Активното поставяне на отметка за съгласие с настоящите Общи условия в обособеното за това място следва да се считат за обикновен електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 1 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ) и чл. 3, т. 10 от Регламент (ЕС) № 910/2014. С отбелязването на отметката, страните изрично се уговарят, че правната сила на отметката е равностойна на тази на саморъчния подпис.  

Всяка промяна на Общите условия ще бъде отразявана надлежно на уебсайта на Дружеството,  като се изменя датата на актуализация в горната част на документа и Потребителите следва да бъдат известени на посочените от тях електронни пощи. В случай, че не сте съгласни с която и да е част от Общите ни условия, моля да не генерирате регистрация на уебсайтовете и да не използвате нашите услуги. Ако продължите да използвате сайта, ще счетем тези действия за Вашето запознаване с Общите ни условия и съгласие с тях. Ако не сте съгласни с определени изменения на Общите условия или имате въпроси, свързани с тях, моля да се свържете с нашия екип по един от следните начини:  


За повече информация относно правата на Потребители при промяна на Общите условия, моля прочетете внимателно секция VIII. от настоящите Общи Условия – „Изменения на условията”.  

Дефиниции

  1. „Търговец“, „Дружество“ се отнасят за юридическото лице  Ултраформ ЕООД, ЕИК: 204838729, със седалища и адреси на управление област София (столица), община Столична,бул. Европа 176, администратор на уебсайта https://www.biohacking.bg , коeто предоставя обучителни модули, наричани „Курсове“, като част от своята търговска или професионална дейност.  
  2. Проектите  на Дружеството са обособени сфери, в които се провеждат обучителни  Курсове, които включват изнасяне на лекторски часове за обучение, демонстрации и практически задачи. 
  3. „Потребител/и“ или „вие“ се отнасят за физически лица, които са регистрирани на уебсайта за участие в съответния Курс/Курсове. 

2. Регистрация и Записване за Курс

Преди Потребителите да бъдат обвързани с клаузите на настоящите Общи условия,  

Дружеството предоставя достъп до настоящите Общи условия на разположение на Потребителите както на сайта, така и по време на регистрационния процес.  

За целта трябва да се създаде потребителски профил, който се регистрира на сайта на  Дружеството. Необходимо е да се попълни формуляр за регистрация, който включва:  

Данните описани по-горе са задължителни за целите на регистрацията и за създаване на профил на Потребителя с цел достъп до услугите на Дружеството.   

Направеното публично предложение се счита за прието от Потребителя със записването му към съответния Курс за обучение. Дружеството изпраща е-mail съобщение за потвърждаване записването за Курса на Потребителя, който е-mail се изпраща на посочения от последния електронен адрес.  

Клаузите на настоящите Общи условия представляват неразделна част от приетото публично предложение. Неразделна част представляват също и тарифите за такси за всяка една от възможните опции за участие. 

3. Такси

Таксите за участие в Курсовете са посочените на официалния сайт-  https://www.biohacking.bg. 

Таксите могат да бъдат заплатени с кредитна/дебитна карта, по банков път.

Трансакциите/ плащанията в нашата платформа се извършват в български левове (BGN).   

Таксите за участие, представени на официалните сайтове, са окончателни и включват данъка върху добавената стойност (ДДС) и всички други допълнителни данъци и такси, дължими от Потребителя.  

4. Методи за плащане

След регистрация като Потребител и избор на желания Курс, трябва да изберете един от следните методи за плащане:  

IBAN BG81UNCR70001525619462

BIC: BGUNCR

Банка: УниКредит Булбанк АД

Титуляр: Ултраформ ЕООД

5. Q&A sessions (Questions and Answers)

По време на Q&A сесиите Потребителите,ще имат възможността да комуникират в затворена където да задават всички въпроси свързани с курса.

  1. Права на интелектуална собственост

По време на Курсовете, Потребителят ще има достъп до различни материали, включително писмени текстове, аудио и видео съдържание, графични изображения, фотографии, схеми, чертежи, скици, търговски марки и други подобни.

Тези материали представляват защитени обекти на интелектуална собственост съгласно българското законодателство. Поради тази причина, Потребителят може да използва предоставените му материали единствено за некомерсиални и лични цели, а именно за обучението си в съответния Курс. Във връзка със защитата на гореизброените обекти на интелектуална собственост, Потребителят няма право от свое или от чуждо име да показва, рекламира, възпроизвежда, използва, съхранява, превежда, преработва, публично представя, и/или копира, изцяло или частично предоставените му материали, без предварителното писмено съгласие на Дружеството.  

Уебсайтът https://www.biohacking.bg принадлежи и се администрира от Дружеството. Горепосочените правила важат и за базите данни на уебсайтът, които са обект на защита съгласно Директива 96/9/ЕО на Европейския Парламент и Съвета от 11 март 1996 година за правна закрила на базите данни. 

7. Право на отказ

Потребителят има право да се откаже от участието си в Курса, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, в 48 часов срок, считано от датата на приемане на публичното предложение от страна на Потребителя. Сделката между страните се счита за сключена от момента на изпращане от Дружеството на имейл съобщение за потвърждаване записването за Курса на Потребителя, който имейл се изпраща на посочения от Потребителя електронен адрес.   

Когато Потребителят желае да се откаже от обучението, той информира Дружеството за решението си преди изтичането на горепосочения в 48 часов срок. Потребителят е упражнил правото си на отказ, ако е изпратил съобщение на Дружеството за упражняване на правото си на отказ преди изтичането на в 48 часов срок, като съобщението следва да бъде изпратено по официалните канали за комуникация, посочени в настоящите Общи условия.   

При получаване на съобщението за упражняване на правото на отказ от страна на Дружеството, последното изпраща на Потребителя потвърждение за получаване на отказа на предоставения от последния имейл адрес на за кореспонденция.  

Упражняването на правото на отказ прекратява поетите от страните задължения във връзка със съответния Курс.  

След получаване на потвърждението, сумата ще бъде възстановена към Потребителя по канала, по който е извършено плащането – с кредитна/дебитна карта, по банков път. При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорени и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането или по банков път, в зависимост от техническите изисквания и ограничения на Борика при възстановяване на сумите директно по карта в определен срок. Дружеството може да използва друго платежно средство за възстановяване на сумата, единствено ако Потребителят изрази изрично желание и съгласие за това. Използването на алтернативно платежно средство не е свързано с разходи за Потребителя.  

Потребителят може да очаква възстановяването на сумата да бъде осъществено без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Дружеството е било уведомено за решението на Потребителя да се откаже от договора.  

8. Изменения на условията

Дружеството има правото да променя или заменя настоящите Общи условия.  

При изменение на настоящите Общи условия, Дружеството ще уведоми всички Потребители в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство, като съобщенията следва да бъдат изпратени на посочените от Потребителите електронни адреси.  

Когато Потребителят не е съгласен с измененията в Общите условия, същият може да се откаже от участието си в Курса, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението Общи условия.  

Изменените Общи условия влизат в сила и обвързват Потребителя, когато Потребителят е уведомен за изменението на посочения от него електронен адрес и същият не е упражнил горепосочените алтернативни права в 1-месечен срок от получаването на съобщението за изменението.  

9. Изключване от  Ултраформ ЕООД

 Ултраформ ЕООД запазва правото си едностранно и незабавно чрез уведомление да прекрати участието на Потребител като изключи последния от посещаване на лекции и от достъп до системата, ако той:  

 

Отстраняването се изразява в спиране на достъпа на участника до Курса, системата и залите на Дружеството. В случай на прекратяване на участието поради гореописаните предпоставки, страните се съгласяват, че Дружеството ще задържи таксите за участие съразмерно на проведеното обучение, а ако има суми, които следва да се върнат на Потребителя, ще бъдат върнати.  

10. Потребителски жалби и сигнали

В качеството си на потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите и при нарушение на техните права, Потребителите имат право да подават жалби, сигнали и предложения до Комисията за защита на потребителите в писмена форма на хартиен носител или по електронен път.

11. Кореспонденция

Всички известия и други съобщения, засягащи обучението на Потребителите и/или отношенията между страните, следва да бъдат в писмена форма и да се предават чрез препоръчани пратки или пратки с обратна разписка, бърза поща или други експресни или куриерски доставки, по електронен път на посочения електронен адрес.  

12. Заключителни разпоредби

Всички спорове между Дружеството и Потребителите се решават чрез преговори и по приятелски начин между страните. В случай, че Страните не постигнат взаимно приемливо споразумение, всички спорове, породени от настоящите Общи Условия, условията на обучението, сделката между Страните или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти или приспособяването към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите.  

За изключване на всякакви спорове, страните се разбират, че разменената между тях кореспонденция в електронен формат, ще бъде призната за официални писмени доказателства.  

Недействителността на отделни клаузи от настоящите Общи условия не води до недействителност на целите Общи условия.   

Ако някоя от клаузите на настоящите Общи условия бъде третирана като неравноправна клауза, тя не се счита за обвързваща за Потребителя, но в целостта си Общите условия продължават да действат за страните по останалите условия, когато може да се изпълнява и без неравноправните клаузи.  

Дружеството предлага на своите Потребители услуги, които по никакъв начин не обещават определен резултат от обучителния процес.   

При възникването на въпроси или коментари във връзка с настоящите Общи условия или предоставяните от Дружеството услуги, не се колебайте да се свържете с нас!  

19. Контакти

За всякакви въпроси, свързани с Вашите лични данни:

Ултраформ ЕООД 

Адрес: Гр. София, бул.Европа 176

Имейл: [email protected]

Добави Biohacking 2.0 и вземи 30% отстъпка
Възползвай се от тази лимитирана оферта!

Пропусни